EN    
LV    

STATŪTI

Kolektīva mērķi
 • Ar savu rotaļīgo dzīvesprieku priecēt sevi un citus dejas mākslā.
 • Nest Latvijas un TDA Rotaļa vārdu pasaulē, būt labākajam latviešu deju kolektīvam pasaulē un likt iet rotaļās visai pasaulei.
 • Kas nerotaļājās ar mums, tas? - SĒŽ ZĀLĒ!!!
Dalībnieki
 • Rotaļnieks - labākais dejotājs labākajā deju kolektīvā.
 • TDA Rotaļa uzņem ikvienu, kurš:
  • vēlas dejot un grib kļūt par Rotaļnieku
  • spēj valdzināt ar savu rotaļīgumu dejā
  • gatavs būt Rotaļā panākumu spožumā un zaudējumu rūgtumā
  • gatavs pildīt zvērestu un zvērēt mūžīgu uzticību Rotaļai
  • ziedot sevi visu, Rotaļas panākumu un slavas vārdā.

 • Par pilntiesīgu Rotaļas dalībnieku jaunais dejotājs kļūst un iegūst balsstiesības vēlēšanās pēc vienas pilnas nodejotas sezonas, pierādot gatavību turpināt deju gaitas.
 • Par Rotaļnieku dejotājs kļūst ceturtajā sezonā.
 • Pēc 10 Rotaļā aktīvi un pilnvērtīgi pavadītiem gadiem, Rotaļnieks saņem Lielo Atzinību.
 • Pēc aktīvās dejošanas karjeras beigšanas Rotaļnieks neaizmirst Rotaļas mērķus un ideālus, un atbalsta to ar visiem sev pieejamiem līdzekļiem.
Valde un prezidents
  Valde ir deju kolektīva administratīvā pārvaldes funkcija, kuras uzdevums ir:
 • pārstāvēt un aizstāvēt dejotāju viedokli visās deju kolektīva dzīves norisēs
 • veikt dažādas organizatoriskas funkcijas (koncertu, vietējo un ārzemju braucienu organizēšana, atpūtas pasākumu organizēšana, u.c.)
 • nodrošināt visa veida ar kolektīvu saistītas informācijas savlaicīgu pieejamību dejotājiem kā arī savlaicīgi informēt dejotājus par Valdes pieņemtajiem lēmumiem
 • uzturēt un rūpēties par Rotaļas Gadagrāmatas, nodrošinot visa veida nepieciešamās informācijas vākšanu tās uzturēšanai (piem., fotogrāfijas, raksti u.c.).
  • Valdi ievēl uz 1 gadu 6 cilvēku sastāvā - pieci valdes locekļi un Prezidents.
  • Valdē var ievēlēt ikvienu, kas Rotaļā nodejojis vismaz vienu pilnu sezonu.
  • Dejotāji, kuri nevēlas kandidēt uz Valdi, par savas kandidatūras atsaukšanu paziņo pirms vēlēšanām.
  • Valdi un Prezidentu ievēl aizklātās vēlēšanās, katram dejotājam vēlēšanu biļetenā ierakstot piecu kandidātu vārdus, kā pirmo rakstot prezidenta vārdu. Ja divi vai vairāk kandidāti saņēmuši vienādu balsu skaitu un tas izšķir viņu iekļūšanu Valdes sastāvā, tiek organizēta balsošanas otrā kārta, kurā piedalās tikai šie kandidāti.
  • Lai Valde būtu ievēlēta, jābūt nobalsojušiem ne mazāk, kā 2/3 balsstiesīgo dejotāju.
  • Par Viceprezidentu Valde ievēl kādu no tās locekļiem.
  • Pēc ievēlēšanas jaunā Valde un Prezidents iesvētibās dod svinīgo solījumu Rotaļai.
  • Valdes sēdes sasauc pēc Prezidenta vai kāda cita valdes locekļa iniciatīvas.
  • Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 3 tās locekļi.
  • Ja Valdes loceklis dažādu iemeslu dēļ vairāk kā 3 mēnešus nepiedalās kolektīva darbībā, tad viņa vietā ieceļ nākamo kandidātu (balstoties uz vēlēšanās iegūto balsu skaitu).
  • Ja kolektīvs ir neapmierināts ar Valdes vai Prezidenta darbu, tad ar ½ balsstiesīgo iesniegumu var atstādināt Valdi vai Prezidentu no pienākumu pildīšanas un sarīkot ārkārtas vēlēšanas.
  • Pēc Valdes un Prezidenta pilnvaru beigām un visu tai uzticēto pienākumu pašaizliedzīgas izpildes, Valdes un Prezidenta fotogrāfijas iegrāmato Rotaļas Gadagrāmatā!

  • Par Prezidentu ievēl Rotaļnieku, kas ir Valdes loceklis, kas vada tās darbu, ir tiesīgs pārstāvēt kolektīvu visos pasākumos un citās institūcijās, un pašaizliedzīgi pilda ar prezidenta zvērestu uzņemtās saistības pret kolektīvu.
  Rotaļas dzīve
  • Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Nepieciešamības gadījumā organizē papildu mēģinājumus.
  • Reizi gadā notiek atskaites koncerti, reizi piecos gados - jubilejas koncerti. Pārējā laikā Rotaļa nodarbojas ar aktīvu koncertdarbību.
  • Ikviens Rotaļas dejotājs aktīvi piedalās Rotaļas atpūtas dzīvē.
  Naudas lietas
  • Ikmēneša fonda nauda visiem dejotājiem - saskaņā ar Valdes lēmumu.
  • Izņēmuma gadījumos (piem. koncerti, braucieni, u.c.) Valde var noteikt papildu maksu, iepriekš saskaņojot ar Rotaļu.
  • Naudas iekasēšanas un finanšu uzskaites funkcijas veic Valdes noteikti dejotāji.
  • Reizi pusgadā (vai pēc dejotāju pieprasījuma) Valde sniedz atskaiti par kolektīva naudas lietām.

  Statūti apstiprināti deju kolektīva sapulcē 2001. gada 1. februārī, klātesot R.Kupčai un toreizējam TDA Rotaļa prezidentam A.Krauklim kopā ar Valdes locekļiem.